You are here

ร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะกรรมการโอลิมปิคลาว

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยนายสงวน โฆษะวินทะ เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะกรรมการโอลิมปิคลาว ทางเจ้าภาพได้เชิญประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนามเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะกรรมการโอลิมปิคลาว

ร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะกรรมการโอลิมปิคลาว

ร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะกรรมการโอลิมปิคลาว

ร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี คณะกรรมการโอลิมปิคลาว