You are here

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

ตามประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมครั้งที่ 1 ใน วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 9:30

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมครั้งที่ 2 ใน วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 10:30

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมครั้วงที่ 3 ใน วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10:00

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

การประชุมครั้งที่ 4 ใน วันวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10:00

การประชุมคณะอนุกรรมการในการเก็บตัวนักกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30