You are here

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561-2562 ครั้งที่ 1/2561 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ นายสงวน โฆษะวินทะ กรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปืคแห่งประเทศไทยฯ เป็นผู้แทน เข้าประชุม ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัลดีเด่นวันกีฬาแห่งชาติภาพจาก SIAMSPORT: http://www.siamsport.co.th/other/other/view/101503