You are here

การคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19

Download: ประกาศผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงธนู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่19

ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงธนู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่19

ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงธนู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่19

ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงธนู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่19

ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงธนู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่19

ผลการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬายิงธนู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่19

Download: ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละชนิดกีฬา

หมายเหตุ: คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท) ขอความร่วมมือกับนักกีฬายิงธนูที่สมัครคัดเลือก ดังนี้

  • สำหรับใบสมัครชนิดกีฬายิงธนู ขอให้สถาบันการศึกษาเป็นผู้รับรองในใบสมัครของนักกีฬามาด้วยเท่านั้น 
  • ให้แจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ประสงค์จะเข้าร่วมคัดเลือกภายในวันที่ 30 ต.ค.61 ก่อนเวลา 12.00 น. กับทางสมาคมฯ หรือคณะกรรมการคัดเลือก ส่วนใบสมัครสามารถมาส่งได้ด้วยตนเองในวันคัดเลือก (เพื่อการเตรียมพร้อมของสนามและติดตั้งอุปกรณ์ในการแข่งขันคัดเลือกได้เสร็จทันในวันคัดเลือก 31 ต.ค. เวลา 10.00 น.)
  • ให้นักกีฬาเตรียมหลักฐานเพิ่มเติมมาด้วย ได้แก่ สำเนา passport และรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (เนื่องจากทางคณะกรรมการต้องกรอกเอกสารใบสมัครของ AUG เองและส่งกลับไปที่ กกมท ภายในวันที่ 1 พ.ย.)

ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19

ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19

ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19

ระเบียบการคัดเลือกนักกีฬายิงธนูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 19