You are here

การแข่งขันพลศึกษาเกมส์

การแข่งขันสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "พลศึกษาเกมส์" ระหว่างวันที่ 5-13 กันยายน 2561 จังหวัดมหาศารคาม

รายนามผู้ตัดสิน

  1. ว่าที่ ร.ต.ทวี  ศรีสุวรรณ์  ประธานผู้ตัดสิน
  2. น.ต.นิเวท  จันทวงษ์
  3. ดร.วัชรกัญจน์  หอทอง
  4. พ.จ.อ.ชูชีพ  นรเเสน
  5. พ.จ.อ.อภิรักษ์  นิยมดี
  6. จ.อ.ดำรงค์ศักดิ์ วิมรจันทร์
  7. นายภูมิภัทร์  วรรณุสิทธิ์

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคคลากรทางด้านกีฬายืงธนูให้กับสถาบันพลศึกษามาตั้งแต่ พฤษภาคม 2535 ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันต่อเนื่อง จากปีแรกถึงปัจจุบันนี้ และได้สร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับทีมชาติไทย ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง

การแข่งขันพลศึกษาเกมส์

การแข่งขันพลศึกษาเกมส์

การแข่งขันพลศึกษาเกมส์

การแข่งขันพลศึกษาเกมส์