You are here

ประชุมนักกีฬาชุด Asia Cup Stage III, Taipei

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ได้มีการประชุมทีมนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขัน Asia Cup - World Ranking Tournament, Stage III ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 8-13 กรกฎาคม 2561 ในเรื่องการเตรียมการต่างๆ

 

ประชุมนักกีฬาชุด Asia Cup Stage III, Taipei