You are here

ประชุมคณะอนุกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ

ประธานอนุกรรมการฯ พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ได้ เชิญคณะอนุกรรมการฝ่ายสำนักเลขาธิการมาร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:30น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ (ชั้น 1) บ้านอัมพวัน

ประชุมคณะอนุกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ