You are here

รับรางวัลเกียรติคุณดุษฎีปริญญา

นายกสมาคมกีฬายืงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ดุษฎีปริญญา ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กทม. จากนายอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 จากมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย

รับรางวัลเกียรติคุณดุษฎีปริญญา

รับรางวัลเกียรติคุณดุษฎีปริญญา

รับรางวัลเกียรติคุณดุษฎีปริญญา

รับรางวัลเกียรติคุณดุษฎีปริญญา