You are here

จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อจะพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติให้มีความพร้อม ที่จะนำองค์กรความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับชาติ จึงได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู ระดับ ๒ และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๘  มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

วิทยากร

  1. นายเลิศพร  แก่นจันทร์                ผู้ฝึกสอน
  2. นายศิริพงษ์  วงศ์ศิริจินดา             ผู้ฝึกสอน
  3. นางสาวอุบลรัตน์  ชูเกียรติคุณ       ผู้ตัดสิน
  4. นายชฎิล  วรรณคำลือ                  ผู้ตัดสิน

จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2