You are here

ประชุมหารือเรื่องผู้ฝึกสอนและการจัดการแข่งขัน PARA Archery

การประชุมปรึกษาหารือเรื่องผู้ฝึกสอนและการจัดการแข่งขัน PARA Archery ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:00น. ณ ห้องประชุมสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก โดย มีนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ เป็นประธาน และอุปนายกฝ่ายเทคนิค นายสมชัย อัศวสันติ เข้าร่วมหารือ กับ นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ นายชูเกียรติ สิงห์สูง, อุปนายก และนายกสมาคมยิงธนูคนพิการไทย พันเอก ประยุทธ นิรมิตรานนท์ และ ผู้ช่วยเลขาธิการ นายไมตรี คงเรือง เข้าร่วมประชุม

PARA Archery

PARA Archery

PARA Archery

PARA Archery

PARA Archery