You are here

แสดงความยินดี นายกสมาคมฯ ดำรงตำแหน่ง รองประธานสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก

สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ ส่งหนังสือแสดงความยินดี แก่ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยนายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560

แสดงความยินดี ได้ดำรงตำแหน่ง รองประธานสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก