You are here

ฝึกสอนยิงธนูให้เด็กๆ 7-10 ปี

19 ตุลาคม 2560 ระหว่างปิดภาคเรียนภาคที่ 1 มีผู้ปกครองนำบุตรหลานอายุ 7-10 ปี มาฝึกกีฬายิงธนูที่สนามซึ่งมีผู้ฝึกสอนต่างให้ความสนใจในการฝึกสอนให้กับเด็กเหล่านี้

ฝึกสอนยิงธนูให้เด็กๆ 7-10 ปี

ฝึกสอนยิงธนูให้เด็กๆ 7-10 ปี

ฝึกสอนยิงธนูให้เด็กๆ 7-10 ปี

ฝึกสอนยิงธนูให้เด็กๆ 7-10 ปี