You are here

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย และ คณะเจ้าหน้าที่ และนักกีฬาสมาคมฯ ได้เข้าร่วมการรับมอบรางวัลในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นเงิน 675ม000.- บาท จากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันตืไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลแก่นักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29