You are here

เวทีเสวนาร่าง พรบ. ส่งเสริม ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา

เวทีเสวนาร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐาน ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พศ. ... ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 17:00-19:00 น. จัดโดยกรมพลศึกษา โดยมี รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เป็นประธานในเวทีเสวนานี้ ทางสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ส่ง ว่าที่ร้อยตรีทวี ศรีสุวรรณ ตำแหน่งเหรัญญิกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงาน

เวทีเสวนาร่าง พรบ. ส่งเสริม ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา

เวทีเสวนาร่าง พรบ. ส่งเสริม ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา

เวทีเสวนาร่าง พรบ. ส่งเสริม ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา

เวทีเสวนาร่าง พรบ. ส่งเสริม ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬา