You are here

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนา "ผู้ตัดสิน" กีฬายิงธนู L2

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ "การพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู Level 2" ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2560 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดย งบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมอบรม 42 คน

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2

สมาคมฯจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬายิงธนู L2