You are here

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 300 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 44 คน จากสมาชิกทั้งหมด 69 คน มีระเบียบวาระการประชุม 7 วาระ ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมทุกวาระ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559