You are here

WA Coaching Course Level 1 - 2017

สหพันธ์กีฬายิงธนูโลก (WA) ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอน WA Coaching Course Level 1 ระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ฝึกสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก ในบริเวณของ กกท. มีผู้เข้าร่วมอบรม 5 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน และไทย มีการสอบในวันสุดท้ายก่อนมอบประกาศณียบัตร

WA Coaching Course Level 1

WA Coaching Course Level 1

WA Coaching Course Level 1

WA Coaching Course Level 1

WA Coaching Course Level 1

WA Coaching Course Level 1