You are here

การประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ

ในการประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พนะชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 1 กุมพาพันธื 2560 เรื่องการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจากเงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ซึ่งมีนายกสมาคมนายสงวน โฆษะวินทะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ

การประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ

การประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ

การประชุมสหพันธ์สมาคมกีฬาแห่งชาติ