You are here

การสัมมนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขั้นสูงทั่วประเทศ

การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนา ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขั้นสูงทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม พ.ศ.2560 สมาคมฯได้ส่งผู้แทน นายเลิศพร แก่นจันทร์ ไปร่วมสัมมนาในครั้งนี้

การสัมมนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขั้นสูงทั่วประเทศ

การสัมมนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขั้นสูงทั่วประเทศ

การสัมมนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขั้นสูงทั่วประเทศ

การสัมมนาผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ขั้นสูงทั่วประเทศ