You are here

การเสวนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14:30น. นายยกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ ไปเข้าร่วมการเสวนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน ในหัวข้อเรื่อง "จากริโอ 2016 - สู่โตเกียว 2020: บทเรียนเพื่อการนำสู่ความสำเร็จ" ณ ห้องบุหงา (ชั้น 3) โรงแรมโกเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9

การเสวนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน

การเสวนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน

การเสวนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน

การเสวนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน

การเสวนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน

การเสวนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน

การเสวนาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชน