You are here

ลงนามถวายความอาลัย

นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย

​​ลงนามถวายความอาลัย ลงนามถวายความอาลัย

ลงนามถวายความอาลัย

ลงนามถวายความอาลัย