You are here

ร่วมงานเลี้ยงสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

นายสมชัย อัศวสันติ อุปนายกฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ไปร่วมงานเลี้ยง และถ่ายภาพร่วมกับท่านทูต Dr. Kirill Barsky และ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ไปร่วมงานเลี้ยงสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

ไปร่วมงานเลี้ยงสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

ไปร่วมงานเลี้ยงสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย

ไปร่วมงานเลี้ยงสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย