You are here

รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์ในรอบแรก (MQS)

รายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกตัวนักกีฬาซีเกมส์ในรอบแรก (MQS) เพื่อเข้าสู่การคัดเลือกตัวในรอบที่ 2 ดังนี้

 • ประเภทบุคคลชาย Compound Open
  1. นายธรรม์สฤษฏ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
  2. นายขวัญชัย  โพธิ์หิรัญ
  3. นรจ. นิติภูมิ  ชาตะโชติ
  4. นายศิวรุจทร์  วงศ์เลิศสุวรรณ
  5. นายอานนท์  อึ้งอภินันท์
  6. นายกตพล  พรสุขสว่าง
  7. นายสุทธิเกียรติ  นาคะรังสุ
  8. นายชาญชัย ประทีปวัฒนะวงศ์
  9. น.อ.ประมุข  สุวรรรณประทีป

 

 • ประเภทบุคคลหญิง Compound Open
  1. ​น.ส.กัณยาวีธ์  มณีสมบัติกุล
  2. นางสาวสุณีย์  เดชโชกุล
  3. นางสุวพร  อนุตรพร
  4. นางชวนพิศ  สำราญรื่น
  5. นางสาววนิดา  แสวงแก้ว
  6. น.ส.ณชนก  แก้วสมบุญ
  7. น.ส.นฤมล  จันทร์สุข
  8. น.ส.กุลนิษฐ์  อะสิธิมัง
  9. น.ส.บุณยนุช  นาควงษ์

 

 • ประเภทบุคคลชาย  Recurve Open
  1. พ.จ.อ.วิทยา  ทำว่อง
  2. พ.จ.อ. เด่นชัย  เทพนา
  3. นายนัฐภูมิ  ภู่สวัสดิ์
  4. นายธนภัทร  ไผทรัตน์
  5. นายเอกศักดิ์  ชื่นชอบ
  6. นายใหม่  มีราศรี
  7. จ.อ.เจษฎาภรณ์  มิ่งเชื้อ
  8. จ.อ.อิศรินทร์  ไทยเอื้อ
  9. นายนพัทธ์  ศิริวัฒนเจริญ
 • ประเภทบุคคลหญิง  Recurve Open
  1. นางวาสนา  คูทวีทรัพย์
  2. น.ส.สุกัญญา  บัวเย็น
  3. น.ส.วราพร  พุฒดี
  4. น.ส.ฤทัยพร  พัฒโนดม
  5. น.ส.ศตพร  ชำนาญศิลป์
  6. น.ส.ณัฐกาญจน์  จันทิมา

Download: หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬารายการการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29

กำหนดการณ์การแข่งรอบที่ 2 เพื่อให้ได้นักกีฬาประเภทละ 4 คน

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ครั้ง ณ สนามกีฬายิงธนูหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

 • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2559
 • ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559
 • ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559

ตารางเวลาสำหรับการแข่งขันในแต่ละวันมีดังนี้

8:00    รายงานตัว

8:30    เริ่มทำการยิงทดสอบศูนย์ ระยะแข่งขัน (2 ENDs)

  เริ่มทำการแข่งขัน R1 (6ลูก x 6ชุด)

  พัก 15 นาที

  เริ่มทำการแข่งขัน R2 (6ลูก x 6ชุด)

  พัก

12:00  เริ่มทำการแข่งขัน R3 (6ลูก x 6ชุด)

  พัก 15 นาที

  เริ่มทำการแข่งขัน R4 (6ลูก x 6ชุด)