You are here

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ปี2559

การแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ปี2559 มีกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย มาร่วมจัดการแข่งขัน 7 ท่าน ได้แก่

  1. นายสงวน โฆษะวินทะ (นายกสมาคม)    
  2. นายสมชัย อัศวสันติ (อุปนายกฝ่ายเทคนิค)
  3. ว่าที่ร้อยตรี ทวี ศรีสุวรรณ์ (เหรัญญิก)
  4. นายณัฏฐ์พัชร์ ธรรมศักดิ์ (ประชาสัมพันธ์)
  5. นาวาอากาศตรี ธวัชชัย กุลละวณิชย์ (กรรมการ)
  6. นายฐาพล เจริญราชภักดี (กรรมการ)
  7. นายพงศ์ไชยวัฒน์ ช่วงชวาลัย (กรรมการ)

และยังมีเจ้าหน้าที่รวม 4 ท่านได้แก่ นายเลิศพร แก่นจันทร์ น.ส.อุบลรัตน์ ชูเกียรติคุณ นส.อุษาด้วงสโมสร และจสอ. พิพัฒน์ ตลับเเก้ว การแข่งขันได้ดำเนินการไปได้ด้วยดีทุกประการณ์

 

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

 

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

 

 

 

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

 

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)

 

แข่งขันยิงธนูชิงแชมป์ประเทศไทย 2559 (วันที่สอง)