You are here

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ลำปาง

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศระดับชาติอย่างเป็นระบบและครบวงจร เพื่อจะพัฒนาบุคลากรกีฬาของชาติให้มีความพร้อม ที่จะนำองค์กรความรู้ไปพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับชาติ จึงได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู (National Judge) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

นายสงวน  โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ลำปาง

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ลำปาง

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ลำปาง

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ลำปาง

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ลำปาง

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 1 และผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ลำปาง