You are here

​​ประขุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคฯ 3/2559

​​ประขุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่​​คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ (ชั้น 2) ถนนศรีอยุธยา

​​ประขุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคฯ 3/2559

​​ประขุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคฯ 3/2559

​​ประขุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคฯ 3/2559

​​ประขุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคฯ 3/2559

​​ประขุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิคฯ 3/2559