You are here

รดน้ำรับพรจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม, พลเอกยุทธศักดิ์, และพลตรีจารึก

ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 นายกสมาคมฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมรดน้ำและรับพร ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เนื่องในวันสงกรานต์ 2559 ณ บ้านรับรองสี่เสาเทเวศร์ และร่วมรดน้ำและรับพร จาก พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และพลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ณ สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ

ร่วมรดน้ำ และรับพร ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ร่วมรดน้ำ และรับพร ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ร่วมรดน้ำ และรับพร ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ร่วมรดน้ำ และรับพร ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ร่วมรดน้ำ และรับพร ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์