You are here

การประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิค ฯ

การประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

การประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิค ฯ

การประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิค ฯ

การประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิค ฯ