You are here

ครบรอบ 57 ปี สมาคมกีฬาจักยานฯ

สมาคมกีฬาจักยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานฉลองครบรอบ 57 ปี ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาจักรยานฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น.

ครบรอบ 57 ปี สมาคมกีฬาจักยานฯ

ครบรอบ 57 ปี สมาคมกีฬาจักยานฯ

ครบรอบ 57 ปี สมาคมกีฬาจักยานฯ

ครบรอบ 57 ปี สมาคมกีฬาจักยานฯ