You are here

การเสวนาเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา

การเสวนาเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์โฟวิงส์ มีผู้เข้าร่วม 79 สมาคม 7 สถาบันการศึกษา ผู้เข้าเสวนา 250 คน ทางสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยส่ง ว่าที่ร้อยตรี ทวี  ศรีสุวรรณ์ เข้าร่วมการเสวนา

การเสวนาเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา

การเสวนาเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา

การเสวนาเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา

การเสวนาเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา