You are here

2019 World Archery Congress

สหพันธ์กีฬายิงธนูโลก (WA) ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2019 ครั้งที่ 53 (53rd World Archery Congress) June 1-2, 2019 ณ เมือง 'S-Hertogenbosch ประเทศ Netherland มีประเทศที่เข้าร่วมประชุม 85 ประเทศ

2019 World Archery Congress

2019 World Archery Congress

2019 World Archery Congress

2019 World Archery Congress

2019 World Archery Congress

2019 World Archery Congress

2019 World Archery Congress

2019 World Archery Congress

2019 World Archery Congress

2019 World Archery Congress