You are here

การประชุมชี้แจงรูปแบบการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model)

การประชุมชี้แจงรูปแบบการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการสัมมนาทบทวน ปรับปรุง พัฒนารูปแบบแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี 

การประชุมชี้แจงรูปแบบการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model)

การประชุมชี้แจงรูปแบบการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model)

การประชุมชี้แจงรูปแบบการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model)

การประชุมชี้แจงรูปแบบการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (Model)