You are here

ประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2559

ประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2559 ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ชั้น 2 ถนนศรีอยุธยา

ประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2559

ประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2559

ประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2559

ประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 3/2559