You are here

รับรางวัล "คนดีศรีสยาม" "รางวัลญาณสังวร"

โครงการเฉลิงพระเกียรติองค์ราชัน เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล "คนดีศรีสยาม" "รางวัลญาณสังวร" โดยมี ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีเป็นประธานอำนวยการ และประธานในพิธี ซึ่งประทานโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ประทานไว้ประจำรางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เวลา 13:00 น.

รับรางวัล

รับรางวัล

รับรางวัล

รับรางวัล