You are here

Asean Awards 2016

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย นายสงวน โฆษะวินทะ ได้รับ รางวัล "Asean Awards 2016" โดยได้รับเลือกเป็น ผู้บริหารและนักพัฒนา บุคลดีเด่น "สาขาทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ" จาก Asean Network-Thailand (สภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย) ในโครงการเสริมสร้างผู้บริหาร และนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เวลา 13:00 น. โดยได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก ฯพณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี ประธานพิธืมอบ

Asean Awards 2016

Asean Awards 2016

Asean Awards 2016

Asean Awards 2016

Asean Awards 2016

Asean Awards 2016

Asean Awards 2016

Asean Awards 2016