You are here

พิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ

พิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ ณ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพุธที่  18 พฤษภาคม 2559

พิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ

พิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ

พิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ

พิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ

พิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ

พิธีบวงสรวงศาลพระเจ้าตากสินฯ