You are here

สถิติการแข่งขัน Archery World Cup stage 4

การแข่งขัน Archery World Cup stage 4
4-10 กันยายน 2554
ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประเภท Compound Mixed Team
ลำดับที่ ประเทศ คะแนน
Gold Mexico 154
Silver France 150
Bronze USA 158
 
ผลการแข่งขันของนักกีฬาไทย
ลำดับที่ รายชื่อ คะแนน
8

นายชาญชัย ประทีปวัฒนะวงศ์
นางสุวพร อนุตรพร 
 

146

ผลการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน